You are currently viewing 27 điều cần tránh trong Viết luận – Essay Writing

27 điều cần tránh trong Viết luận – Essay Writing

Write essays but not these ways

These words indicate the pain of students around the world. They still hear the creepy whisper of the snake saying, you shall not pass. Most students are tired of writing essays. It is difficult, it takes time and energy, and it is demanding to complete. Dissertations, discussions, references, and conclusions are the basis of every essay. But what makes you gratified are the words you use to convince your readers. Words are a powerful weapon for demonstrating critical thinking and knowledge on the subject. Words help you identify with most of the other students writing on the same topic.

(Những từ này nói lên nỗi đau của học sinh trên toàn thế giới. Họ vẫn nghe thấy tiếng thì thầm đáng sợ của con rắn nói rằng, bạn sẽ không vượt qua. Hầu hết học sinh đều cảm thấy mệt mỏi khi viết tiểu luận. Nó khó, cần thời gian và sức lực, đòi hỏi phải hoàn thành. Luận văn, thảo luận, tài liệu tham khảo và kết luận là cơ sở của mọi bài luận. Nhưng điều khiến bạn hài lòng là những từ ngữ bạn sử dụng để thuyết phục người đọc của mình. Lời nói là một vũ khí mạnh mẽ để thể hiện tư duy phản biện và kiến ​​thức về chủ đề này. Các từ giúp bạn xác định được với hầu hết các học sinh khác đang viết về cùng chủ đề.)

But here is the problem:

Not all words are handy. Some are clunky and verbose, while others produce incoherent writing. Some use it for word count rather than meaning, which makes the essay look complicated but empty. Do your best to avoid these words and phrases in your acceptance essay to write concise and meaningful sentences.

(Không phải tất cả các từ đều tiện dụng. Một số thì lủng củng và dài dòng, trong khi những bài khác viết không mạch lạc. Một số sử dụng nó để đếm từ thay vì nghĩa, điều này làm cho bài luận trông phức tạp nhưng trống rỗng. Cố gắng hết sức để tránh những từ và cụm từ này trong bài luận của bạn để viết những câu ngắn gọn và có ý nghĩa.)

1) Contractions


In essays, avoid abbreviations such as don’t, can’t, and won’t. Academic works suppose using entire words, so write them rather than contractions.

(Trong bài luận, tránh những từ viết tắt như don’t, can’t, won’t. Các tác phẩm học thuật giả sử sử dụng toàn bộ các từ, vì vậy hãy viết chúng thay vì viết ngắn gọn.)

2) Idioms


Set phrases enrich a language, but leave them for personal stories, blog posts, or fiction books. An admission essay is a task to check your formal writing skills, not your ability to entertain or wow professors with flourished vocabulary. Stay clear and concise.

(Đặt các cụm từ làm phong phú ngôn ngữ, nhưng hãy để chúng cho các câu chuyện cá nhân, bài đăng trên blog hoặc sách viễn tưởng. Một bài luận nhập học là một nhiệm vụ để kiểm tra kỹ năng viết chính thức của bạn, không phải khả năng của bạn để giải trí hoặc khiến các giáo sư kinh ngạc với vốn từ vựng phong phú. Vẫn rõ ràng và ngắn gọn.)

3-5) So on, etc., and so forth


These run-on expressions demonstrate nothing but your inability to work with arguments, details, and examples. They scream, “I do not know what else to say!” Avoid them in your essays.

(Các biểu thức chạy này không chứng tỏ gì ngoài việc bạn không có khả năng làm việc với các đối số, chi tiết và ví dụ. Họ hét lên, “Tôi không biết phải nói gì khác!” Tránh chúng trong các bài luận của bạn.)

6) Clichés


Phrases a la “it’s an open secret,” “we all know,” or “sleep like a baby” are clichés used so often that have lost relevance years back. They are a poor attempt to strike as clever, but such words sound false in sober fact.

(Các cụm từ “đó là một bí mật mở”, “tất cả chúng ta đều biết,” hoặc “ngủ như một đứa trẻ” là những câu nói sáo rỗng được sử dụng thường xuyên và đã không còn phù hợp trong nhiều năm trở lại đây. Họ là một nỗ lực kém để đánh giá là thông minh, nhưng những từ như vậy nghe có vẻ sai trong thực tế.)

7-11) Using“Thing,” “stuff,” “good,” “bad,” and “big“


The problem with these words is colloquiality and vagueness, inappropriate for academic language. It’s okay to use them in everyday talk, but when in essays, they sound too elementary and make admission officers think of your poor vocabulary. Do your best to master paraphrasing and synonymization for writing more sophisticated words in academic papers.

(Vấn đề với những từ này là tính thông tục và mơ hồ, không phù hợp với ngôn ngữ học thuật. Bạn có thể sử dụng chúng trong cuộc nói chuyện hàng ngày, nhưng khi trong các bài luận, chúng nghe có vẻ quá sơ đẳng và khiến nhân viên tuyển sinh nghĩ về vốn từ vựng kém của bạn. Cố gắng hết sức để thành thạo cách diễn giải và từ đồng nghĩa để viết những từ phức tạp hơn trong các bài báo học thuật.)

12) Slang, jargon, teen-speak


Remember the audience. Even though admission officers might read Buzzfeed articles in their spare time, they will hardly appreciate such writing style in your formal essay. Leave slang where it’s appropriate.

(Hãy nhớ đến khán giả. Mặc dù các nhân viên tuyển sinh có thể đọc các bài báo trên Buzzfeed vào thời gian rảnh rỗi của họ, nhưng họ sẽ khó đánh giá cao phong cách viết như vậy trong bài luận chính thức của bạn. Để lại tiếng lóng ở những nơi thích hợp.)

13) Rhetorical questions


Asking them, you assume that readers know the answer. But why then do they need this information? What’s its value? Rhetorical questions don’t expect explanations, which is inappropriate for academic writing. What seems evident to you might not be so for a reader, so you should provide clear essay statements.

(Hỏi họ, bạn cho rằng độc giả biết câu trả lời. Nhưng tại sao sau đó họ cần thông tin này? Giá trị của nó là gì? Các câu hỏi tu từ không mong đợi lời giải thích, điều này không phù hợp với văn bản học thuật. Những gì có vẻ rõ ràng đối với bạn có thể không như vậy đối với người đọc, vì vậy bạn nên cung cấp các câu luận văn rõ ràng.)

14) “In terms of,” “needless to say,” “in conclusion,” “it goes without saying“


Parenthetic words bring no surplus value to your writings. They may serve as transitional phrases in informal works but become redundant when used in academic essays. Professors will consider it a trick to complete a word count rather than add value to your work.

(Những từ có dấu ngoặc đơn không mang lại giá trị thặng dư cho bài viết của bạn. Chúng có thể dùng như những cụm từ chuyển tiếp trong các tác phẩm không chính thức nhưng lại trở nên thừa khi được sử dụng trong các bài luận học thuật. Các giáo sư sẽ coi đó là một thủ thuật để hoàn thành một số từ hơn là tăng thêm giá trị cho công việc của bạn.)

15) Quotes- Viết luận – Essay Writing


Quoting and referencing are must-haves for academic essays, but this rule is about starting your work with a quote from a famous person. First, this trick is so overused that it drives professors nuts, and second, they want to hear from you, not Hemingway, Musk, or Obama. It is your essay, so its tone of voice and personality should be yours.

(Trích dẫn và tham khảo là điều bắt buộc đối với các bài luận học thuật, nhưng quy tắc này là để bắt đầu công việc của bạn với một câu nói của một người nổi tiếng. Thứ nhất, thủ thuật này bị lạm dụng quá mức khiến các giáo sư phát điên và thứ hai, họ muốn nghe ý kiến ​​của bạn, không phải Hemingway, Musk hay Obama. Đó là bài luận của bạn, vì vậy giọng điệu và tính cách của nó phải là của bạn.)

19)“Very,” “quite,” “really,” “totally,” “already,” “fairly,” “actually,” and “just”


All they are weak modifiers or redundant (Ly) adverbs with no meaning. When you need to write a 2,000-word essay, you might fight against the temptation to insert them; but the result will be low because such words are irrelevant and bring no surplus value to the statements you use in essays. These descriptive words: very unique, really interesting, and quite enough have nothing to do with efficient academic writings.

(Tất cả chúng đều là bổ ngữ yếu hoặc trạng từ thừa (Lý) không có nghĩa. Khi bạn cần viết một bài luận dài 2.000 từ, bạn có thể chiến đấu chống lại sự cám dỗ để chèn chúng vào; nhưng kết quả sẽ thấp vì những từ như vậy không liên quan và không mang lại giá trị thặng dư cho những câu bạn sử dụng trong bài luận. Những từ mô tả này: rất độc đáo, thực sự thú vị và khá đủ không liên quan gì đến các bài viết học thuật hiệu quả.)

27) Passive voice


Most educators ask students to avoid passive voice because this grammar construction 1) weakens wiring and 2) “lacks explicit reference to who the actor is.” Use active voice to make all statements clear to readers.

(Hầu hết các nhà giáo dục yêu cầu học sinh tránh giọng thụ động vì cấu trúc ngữ pháp này 1) làm suy yếu hệ thống dây điện và 2) “thiếu tham chiếu rõ ràng về diễn viên là ai.” Sử dụng giọng nói tích cực để làm rõ ràng tất cả các tuyên bố với người đọc.)

Final Thoughts- Viết luận – Essay Writing

When writing essays, let words be your allies. Use those powerful words to communicate your message to admission officers and overtake other students. Be concise, enhance your vocabulary, consider active verbs and clear sentence structure, and do not plagiarize ideas and texts from peers or online sources. Convey your skills and highlight strengths in your academic writings.20+ Words to Avoid Writing in Your Essayreference

(Khi viết luận, hãy để lời nói là đồng minh của bạn. Sử dụng những từ ngữ mạnh mẽ đó để truyền đạt thông điệp của bạn tới các nhân viên tuyển sinh và vượt qua các sinh viên khác. Hãy súc tích, nâng cao vốn từ vựng của bạn, cân nhắc các động từ hoạt động và cấu trúc câu rõ ràng, và không đạo văn các ý tưởng và văn bản từ các đồng nghiệp hoặc các nguồn trực tuyến. Truyền đạt các kỹ năng của bạn và nêu bật điểm mạnh trong các bài viết học thuật của bạn.)

11TALK- Viết luận – Essay Writing . Học thêm nhiều kiến thức tại các lớp học của 11TALK

11Talk mang đến chương trình tiếng Anh 1 kèm 1 và chương trình học nhóm online cùng các giáo viên có trình độ tại Philippines. Bổ sung kiến thức, bồi dưỡng và hoàn thiện tiếng Anh cho mọi lứa tuổi và trình độ. so

Du học ngay tại nhà, tại sao không?

Để tìm hiểu về các lớp học và tư vấn thêm về các ưu đãi từ 11Talk vui lòng liên hệ :

► Inbox: m.me/11talkvietnam

► Hotline: 093 9199 768

#pines #HocTiengAnh  #TiengAnhchotreem #TiengAnhonline #1kem1 #duhoc #11talk #PINES #PHILIPPINES #TiengAnhGiaRe # LuyenIELTS # TiengAnhDanhChoNguoiDiLam #MatCanBanTiengAnh #MasterIELTS #IELTSnhom #ThiThuIELTS