You are currently viewing Gradable & Non-Gradable Adjectives: Khi nào nên sử dụng “VERY”

Gradable & Non-Gradable Adjectives: Khi nào nên sử dụng “VERY”

Bởi: Cô giáo Ellen

When can we add modifiers like ‘very’, ‘extremely’, and ‘a little bit’ to adjectives? It depends on whether the adjective is non-gradable and gradable. 

Khi nào chúng ta có thể thêm các bổ ngữ như ‘rất’, ‘vô cùng’ và ‘một chút’ vào tính từ? Nó phụ thuộc vào việc tính từ là  không phân loại  hay  có thể phân loại . 

Non-gradable AdjectivesTính từ không thể phân loại

Do not use modifiers with non-gradable adjectives. [Không sử dụng bổ ngữ với các tính từ không thể phân loại.]

An adjective is non-gradable if it: [Một tính từ không thể phân loại được nếu nó:]

(a) is binary (0 or 1, All or nothing)

[(a) là nhị phân (0 hoặc 1, Tất cả hoặc không có gì)]

For example, dead and man-made are binary. The bird cannot be a little bit dead. It is either dead, or it’s not.

[Ví dụ,  chết  và  nhân tạo  là nhị phân. Con chim không thể chết một chút. Nó hoặc là đã chết, hoặc là không.]

She picked the dead bird up.[Cô nhặt con chim chết lên.]

There is nothing in between.[Không có gì ở giữa.]

The lake was either man-made, or it wasn’t. [Hồ do con người tạo ra, hoặc không phải.]

One of the main of my hometown is a man-made lake in the south.[Một trong những điểm nhấn của quê hương tôi là một hồ nhân tạo ở phía nam.]

(b) contains ‘very’ within its meaning.[chứa ‘rất’ trong nghĩa của nó]

 • Freezing means very cold.
 • Delighted means very happy. 
 • Exhausted means very tired.
 • [Đóng băng  có nghĩa là rất lạnh.
 • Rất vui  có nghĩa là rất hạnh phúc. 
 • Kiệt sức  có nghĩa là rất mệt mỏi.]

If you use ‘very’ before these words, it is equivalent to saying, “I’m very very happy,” which is unnecessary repetition. Likewise, “She’s a little bit very cold” doesn’t make sense. [Nếu bạn sử dụng ‘very’ trước những từ này, nó tương đương với việc nói, “Tôi rất hạnh phúc”, đây là sự lặp lại không cần thiết. Tương tự như vậy, “Cô ấy hơi lạnh lùng” cũng không hợp lý.]

Gradable Adjectives. [Tính từ có thể thay đổi]

All other adjectives are gradable and can be modified. [Tất cả các tính từ khác đều có thể phân loại và có thể được sửa đổi.]

ou can use modifiers like ‘very’, ‘ a bit , and ‘extremely’.

Bạn có thể sử dụng các bổ ngữ như ‘very’, ‘a bit, and’ extremely ‘.

 • She is sad. [Cô ấy đang buồn.]
 • oh,  She is really sad. [ Cô ấy thực sự rất buồn.]
 •   She is not very sad. [Cô ấy không buồn lắm.]
 • She is happy.[ Cô ấy hạnh phúc. ] 
 •   b, She is really happy.[ Cô ấy thực sự rất hạnh phúc.]
 •   She is not very happy. [Cô ấy không vui lắm.]
 • John is tall. [John cao. ]  
 • omg, John is unbelievably tall. [không tin được John lại cao như vậy]  
 • John is pretty tall.[John khá cao.]

Du học ngay tại nhà, tại sao không?

Tiếng Anh thương mại.

Các TIPS luyện thi IELTS.

Tiếng Anh giao tiếp cho người lớn.

Để tìm hiểu về các lớp học và tư vấn thêm về các ưu đãi từ 11Talk vui lòng liên hệ :

► Inbox: m.me/11talkvietnam

► Hotline: 093 9199 768

#pines #HocTiengAnh  #TiengAnhchotreem #TiengAnhonline #1kem1 #duhoc #11talk #PINES #PHILIPPINES #TiengAnhGiaRe # LuyenIELTS # TiengAnhDanhChoNguoiDiLam #MatCanBanTiengAnh