Học cách phát âm chuẩn giọng Mỹ

The best way to acquire a native speaker’s accent singing along with pop songs. When you sing, you go into repetition that serves as a fun drill until such time it’s easy for you to go along with the connected speech. Let’s take a look at how a connected speech works. This is a no-brainer in mimicking native speakers.

Cách tốt nhất để có được giọng của người bản ngữ hát cùng với các bài hát pop. Khi bạn hát, bạn đi vào sự lặp lại giống như một bài tập vui nhộn cho đến khi bạn dễ dàng đi theo bài phát biểu được kết nối. Hãy xem cách hoạt động của một bài phát biểu được kết nối. Đây là điều không cần bàn cãi trong việc bắt chước người bản ngữ

Types of blending / Connected Speech (Các kiểu pha trộn / Lời nói kết nối)- Cách phát âm chuẩn giọng Mỹ

1. Catenation

Pronunciation practice can be fun through pop songs. If you want to sound like a native, why not try ‘blending’ or connected speech? Check out an excerpt of Dua Lipa’s song: “Don’t Start Now”Merge your speech by linking the final consonant sound and the initial vowel sound of the next word, and it’s called catenation.

(Thực hành phát âm có thể thú vị thông qua các bài hát pop. Nếu bạn muốn nghe như người bản xứ, tại sao không thử ‘pha trộn’ hoặc kết nối giọng nói? Xem một đoạn trích trong bài hát của Dua Lipa: “Đừng bắt đầu ngay bây giờ” Hợp nhất bài phát biểu của bạn bằng cách liên kết phụ âm cuối và nguyên âm đầu của từ tiếp theo và nó được gọi là chuyển ngữ.)

Video Source: Unique Vibes (Dua Lipa- Don’t Start Now (lyrics), Music: Dua Lipa – Don’t Start NowUMG, WMG (on behalf of Urban); LatinAutorPerf, Polaris Hub AB, AMRA, LatinAutor, ASCAP, IMPEL, MINT_BMG, PEDL, Warner Chappell, UMPI, UNIAO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MUSICA – UBEM, LatinAutor – UMPG, CMRRA, BMG Rights Management (US), LLC, LatinAutor – PeerMusic, LatinAutor – Warner Chappell, UMPG Publishing, ARESA, Abramus Digital, Kobalt Music Publishing, and 14 Music Rights Societies
SHOW LESS

2. Elision

The basic principle of removing excess sounds to keep the connected speech flowing is called Elision.(Nguyên tắc cơ bản của việc loại bỏ các âm thanh thừa để giữ cho lời nói kết nối được trôi chảy được gọi là Elision)

Time StampConnected WordsIPA/ Pronunciation guide
and oneənwʌn (disappearing sound,d)
and i’ve lostənaɪvlɔst (disappearing sound,d)
what i seeðaɪsi (soft d, also known as soft r sound)
what I gotðaɪ gɑt (soft d, also known as soft r sound)
cause herkɔz’ər (disappearing sound,h)
and im ənæn’ɪm (disappearing sound,d)
what I’veðaɪv (soft d, also known as soft r sound)
Time StampConnected WordsIPA/ Pronunciation guide
but that’sbʌ’ðæts
with thatwɪ’ðæt

3. Intrusion

Fluent speakers normally insert a subtle consonant sound between words that have final and initial vowel sounds. *When a word ends with any of these vowel sounds /aɪ/, /iː/, or /ɛ/, and the next word begins with a vowel sound, they often insert a /j or the y sound/ (see example A).

*When a word ends with any of these vowel sounds  /oʊ/ or /uː/, and the next word begins with a vowel sound, they often insert a /w/ (see example B)

[Người nói thông thạo thường chèn một phụ âm tinh tế giữa các từ có nguyên âm cuối và nguyên âm đầu. * Khi một từ kết thúc bằng bất kỳ nguyên âm nào trong số các nguyên âm này / aɪ /, / iː / hoặc / ɛ / và từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm, chúng thường chèn a / j hoặc âm y / (xem ví dụ A) .

* Khi một từ kết thúc bằng bất kỳ nguyên âm nào trong số này là / oʊ / hoặc / uː / và từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm, chúng thường chèn một / w / (xem ví dụ B)]

Time StampConnected WordsIPA/ Pronunciation guide
I ain’t/aɪjaint /
so amazing/soʊwəˈmeɪzɪŋ/


Video source: SyrebralVibes

Music: thank you next lyrics (Ariana Grande)
Kobalt Music Publishing, CMRRA, MINT_BMG, LatinAutor – PeerMusic, UNIAO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MUSICA – UBEM, ARESA, ASCAP, UMPI, BMI – Broadcast Music Inc., LatinAutorPerf, LatinAutor – UMPG, LatinAutor – Warner Chappell, Abramus Digital, UMPG Publishing, Warner Chappell, PEDL, AMRA, BMG Rights Management (US), LLC, LatinAutor, and 12 Music Rights Societies

4. Assimilation

The combination of preceding consonant sounds results in a slight change of the combined words.(Sự kết hợp của các phụ âm đứng trước dẫn đến sự thay đổi nhỏ của các từ kết hợp.)

t + y = ch
d + y = ‘hard’ j

/s/ + /y/ = /ʃ/

Time StampConnected WordsIPA/ Pronunciation guide
I told you/aɪ toʊldʒu/
I need you/aɪ nidʒu/
as you/æʃu/
I miss your/mɪʃʊər/
‘Cause you neverkəʃənˈɛvər


Video lyrics :7clouds
Song:STAY ArtistThe Kid LAROI, Justin Bieber
Licensed to YouTube by
SME (on behalf of Columbia); AMRA, UMPG Publishing, BMI – Broadcast Music Inc., ASCAP, SOLAR Music Rights Management, CMRRA, Create Music Publishing, Warner Chappell, UNIAO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MUSICA – UBEM, Kobalt Music Publishing, LatinAutor – SonyATV, UMPI, LatinAutor, NirvanaDigitalPublishing, Sony ATV Publishing, PEDL, Pulse Recording (music publishing), LatinAutorPerf, and 11 Music Rights Societies

We hope you have enjoyed practicing pronunciation through the connected speech. Every now and then, find ways on making your English learning fun. Pop songs could increase your language practice.

11TALK- .Cách phát âm chuẩn giọng Mỹ. Học thêm nhiều kiến thức tại các lớp học của 11TALK

11Talk mang đến chương trình tiếng Anh 1 kèm 1 và chương trình học nhóm online cùng các giáo viên có trình độ tại Philippines. Bổ sung kiến thức, bồi dưỡng và hoàn thiện tiếng Anh cho mọi lứa tuổi và trình độ. so

Du học ngay tại nhà, tại sao không?

Để tìm hiểu về các lớp học và tư vấn thêm về các ưu đãi từ 11Talk vui lòng liên hệ :

► Inbox: m.me/11talkvietnam

► Hotline: 093 9199 768

#pines #HocTiengAnh  #TiengAnhchotreem #TiengAnhonline #1kem1 #duhoc #11talk #PINES #PHILIPPINES #TiengAnhGiaRe # LuyenIELTS # TiengAnhDanhChoNguoiDiLam #MatCanBanTiengAnh #MasterIELTS #IELTSnhom #ThiThuIELTS

Source :https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/pop-songs-connected-speech-fluent-english