You are currently viewing 3 cách thể hiện quyết tâm trong năm mới – Grammar

3 cách thể hiện quyết tâm trong năm mới – Grammar

Start your year on the right foot by making a list of your New Year’s resolutions. Don’t miss our suggestions in varying y.

Bắt đầu năm mới của bạn bằng cách lập danh sách các quyết tâm cho năm mới của bạn. Đừng bỏ lỡ những đề xuất của 11Talk trong việc thay đổi cấu trúc về sự quyết tâm cho năm mới của bạn.

1.Future forms

  • We use the simple future tenses in expressing our resolutions
    as we start to make a plan for ourselves with the goal to find a better version of ourselves. (Chúng tôi sử dụng các thì tương lai đơn giản để thể hiện quyết tâm của mình khi chúng tôi bắt đầu lập kế hoạch cho bản thân với mục tiêu tìm ra một phiên bản tốt hơn của chính mình.)
“In 2022, I’m going to play lawn tennis every day.

In 2022, I’m going to play lawn tennis every day.
By January 1, I will start eating healthy.
In the new year, I’m going to do journaling every day.

(Vào năm 2022, tôi sẽ chơi tennis bãi cỏ mỗi ngày.
Đến ngày 1 tháng 1, tôi sẽ bắt đầu ăn uống lành mạnh.
Trong năm mới, tôi sẽ viết nhật ký mỗi ngày.)

2.Infinitives (to+verb)


In 2022 my resolution is to play lawn tennis daily.
By Jan 1, my plan is to start eating healthy
My new year’s resolution is to do journaling every day

(Vào năm 2022, quyết tâm của tôi là chơi tennis bãi cỏ hàng ngày.
Trước ngày 1 tháng 1, kế hoạch của tôi là bắt đầu ăn uống lành mạnh
Nghị quyết năm mới của tôi là viết nhật ký mỗi ngày)

By Jan 1, my plan is to start eating healthy

3. Gerunds (ving )


In 2022 my resolution is playing lawn tennis daily.
By Jan 1, my plan is starting a healthy diet.
My new year’s resolution is journaling every day.

(Vào năm 2022, giải pháp của tôi là chơi tennis bãi cỏ hàng ngày.
Trước ngày 1 tháng 1, kế hoạch của tôi là bắt đầu một chế độ ăn uống lành mạnh.
quyết tâm năm mới của tôi là viết nhật ký mỗi ngày.)

My new year’s resolution is journaling every day.

Bonus:

journal (verb )-journaledjournalingjournals

 to keep a personal journal to enter or record daily thoughts, experiences, etc.

We hope you have enjoyed this short English lesson and include studying English in one of your New Year’s resolutions.

Bạn có thấy 3 cách thể hiện quyết tâm này hiệu quả với bạn ??

11Talk

Cải thiện tiếng Anh qua mỗi  buổi học tại 11Talk.Chương trình dạy tiếng Anh trực tuyến kết nối các giáo viên chuyên nghiệp tại học viện Anh ngữ Pines – Philippines với các học viên trên khắp thế giới. Cơ hội tiếp cận với môi trường học quốc tế ngay tại nhà. 

Du học ngay tại nhà ?? Tại sao không??

Để tìm hiểu về các lớp học và tư vấn thêm vui lòng liên hệ :

► Inbox: m.me/11talkvietnam

► Hotline: 093 9199 768

11Talk mẹo IELTS SPEAKING

#pines #HocTiengAnh  #TiengAnhchotreem #TiengAnhonline #1kem1 #duhoc #11talk #PINES #PHILIPPINES #TiengAnhGiaRe # LuyenIELTS # TiengAnhDanhChoNguoiDiLam #MatCanBanTiengAnh #PINESTALKING; #11TALK; #PinesAcademy; #onlineEnglishclass; #Philippines; #onlineEnglishschool; #onlineEnglishschoolPhilippines; #liveclassonline #11Talk; #learnEnglishonline; #studyEnglishonline; #onlineclass; #holidays; #beach; #Mactan; #Cebu; #IELTSSpeaking; #StudyIELTSinPines; #StudyIELTSonline; #StudyIELTSinthePhilippines; #IELTSonlineclass; #IELTSlessons; #IELTStips